Bibliografske reference

Monografija

 • SFILIGOJ-SMOLE, Majda, HRIBERNIK, Silvo, KUREČIČ, Manja, URBANEK KRAJNC, Andreja, KREŽE, Tatjana, STANA-KLEINSCHEK, Karin. Surface properties of non-conventional cellulose fibres, (Springer briefs in molecular science (Print)), (Springer briefs in molecular science (Internet)), (SpringerBriefs in molecular science. Biobased polymers (Print)), (SpringerBriefs in molecular science. Biobased polymers (Online)). Cham: Springer Nature, cop. 2019. XVII, 88 str. ISBN 978-3-030-10407-8. ISBN 978-3-030-10406-1. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-10407-8, doi: 10.1007/978-3-030-10407-8_1. [COBISS.SI-ID 22157590]

Izvirni znanstveni članki

 • URBANEK KRAJNC, Andreja, UGULIN, Tina, PAUŠIČ, Andrej, RABENSTEINER, Johannes, BUKOVAC, Vesna, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, JANŽEKOVIČ, Franc, BAKONYI, Tamás, BERČIČ, Rebeka Lucijana, FELICIJAN, Mateja (2019). Morphometric and Biochemical Screening of Old Mulberry Trees (Morus alba L.) in the Former Sericulture Region of Slovenia. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2019, Vol. 1; DOI: 10.5586/asbp.3614; IF 2017: 0.876; 5-year IF 2017: 1.321
 • UGULIN, Tina, BAKONYI, Tamas, BERČIČ, Rebeka Lucijana, URBANEK KRAJNC, Andreja. Variations in leaf total protein, phenolic and thiol contents amongst old varieties of mulberry from the Gorizia region. Agricultura, ISSN 1580-8432. [Print ed.], December 2015, vol. 12, no. 1-2, str. 41-47, ilustr., doi: 10.1515/agricultura-2016-0006. [COBISS.SI-ID 4132652]

Ohranjanje genskih virov rodu Morus je nezadostno, čeprav je nedvomno bistvenega pomena za ohranjanje svetovne zapuščine za naše naslednike. Ta raziskava temelji na določitvi ključnih metabolitov (proteinov, fenolov in tiolov) v listih starih genotipov murv iz Goriške regije v Sloveniji z namenom proučitve antioksidativne aktivnosti in hranilne vrednosti. Skupni proteini in fenoli so bili določeni spektrofotometrično s pomočjo Bradfordove in Folin-Ciocalteu metode, tioli so bili določeni s pomočjo HPLC po predhodnem markiranju s fluorescenčnim barvilom monobromobimane. Rezultati določitve metabolitov kažejo, da imajo nekateri genotipi visoko vsebnost glutationa, v primerjavi z rezultati drugih avtorjev so superiorni v vsebnosti proteinov in fenolov in bodo v nadaljnjih raziskavah razmnoženi z namenom uporabe listov za krmo sviloprejk in ostalih živali.


Diplomska in magistrska dela

 • KOREZ, Julija. Morfološka variabilnost listov starih genotipov murv v Vipavski regiji : diplomsko delo. Maribor: [J. Korez], 2016. VII, 27, [5] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63643. [COBISS.SI-ID 4231724]

Bela murva (Morus alba L.) izvira iz vzhodne Azije, v Evropo so jo prinesli v 16. stoletju. Približno od druge polovice 17. st. do konca II. svetovne vojne so murve v Vipavski dolini zasajali z namenom prehrane sviloprejk. Namen diplomskega dela je bil preučiti razlike v morfometričnih lastnostih listov različnih genotipov murv, ki smo jih vzorčili v Vipavski dolini. Vzorčili smo peti do sedmi list ne glede na ekspozicijo. Merili smo površino, dolžino peclja, dolžino lista, širino lista, levo in desno širino glede na bazalno žilo, dolžino leve bazalne žile in dolžino desne bazalne žile. Ugotovili smo, da gojitvena rez vpliva na velikost listov in tudi na izraženo heterofilijo. Pearsonov koeficient korelacije med rezjo in merjenimi parametri je pokazal močno korelativno povezanost. Najvišje srednje vrednosti pri vseh merjenih parametrih smo izmerili pri drevesih, ki so bila obrezana vsako leto in najmanjše srednje vrednosti pri drevesih, ki niso bila obrezana. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da rez vpliva na velikost listov, saj drevo vzpostavlja ravnovesje med podzemnim in nadzemnim delom in si z večanjem površine zagotavlja zadostno količino fotoasimilatov za rast in razvoj.

 • UGULIN, Tina. Spremenljivost vsebnosti skupnih proteinov, fenolov in tiolov v listih starih genotipov murv v Goriški regiji : magistrsko delo. Maribor: [T. Ugulin], 2016. VII, 24, [24] barvnih f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60241. [COBISS.SI-ID 4165676]

Ohranjanje genskih virov rodu Morus je nezadostno, čeprav je nedvomno bistvenega pomena za ohranjanje svetovne zapuščine za naše naslednike. V magistrskem delu smo popisovali in vzorčili stare genotipe murv v Goriški regiji, ki so jih v preteklosti uporabljali z namenom krme sviloprejkam. Raziskava temelji na določitvi ključnih metabolitov (proteinov, fenolov in tiolov) v listih starih genotipov murv z namenom proučitve antioksidativne aktivnosti in hranilne vrednosti. Skupni proteini in fenoli so bili določeni spektrofotometrično s pomočjo Bradfordove in Folin-Ciocalteu metode, tioli so bili določeni s pomočjo HPLC po predhodnem markiranju s fluorescenčnim barvilom monobromobimane. Skupne proteine smo v listih različnih genotipov merili v razponu od 35 do 126 mg/g SS, skupni fenoli so dosegli vrednosti do 16 g ekvivalent galne kisline /100 g, glutation smo določili v razponu od 705 do 2019 nmol/g SS in cistein od 24 do 73 nmol/g SS. Rezultati določitve metabolitov kažejo, da imajo nekateri genotipi visoko vsebnost glutationa, v primerjavi z rezultati drugih avtorjev so superiorni v vsebnosti proteinov in fenolov in bodo v nadaljnjih raziskavah razmnoženi z namenom uporabe listov za krmo sviloprejk in ostalih živali.

 • ARNEJČIČ, Ana. Časovna analiza vsebnosti proteinov v listih različnih genotipov murv : diplomsko delo. Maribor: [A. Arnejčič], 2018. VI, 27 f., [3] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71138. [COBISS.SI-ID 4464172]

Murvini listi so edina hrana sviloprejkam s ključno sestavo pomembnih metabolitov, ki jih sviloprejke potrebujejo za rast in razvoj. Analiza hranilnih snovi v listih različnih genotipov murv nam omogoča, da lahko odberemo tiste superiorne genotipe, ki so po vsebnosti metabolitov najbolj primerni za rast in razvoj sviloprejk. V diplomskem delu smo vzorčili različne genotipe murv v kolekciji murv Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Raziskava temelji na določitvi vsebnosti proteinov v listih (1) starih donosnih sort murv, ki so se uveljavile v svilogojstvu, (2) lokalnih genotipov murv in (3) novejših križancev. Namen raziskave je podati časovno analizo sprememb v vsebnosti proteinov skozi obdobje, ki je primerno za žetev listov. Skupne proteine v listih različnih genotipov murv smo določili v razponu od 33 do 175 mg/g SS, pri čemer so najvišje vrednosti dosegli genotipi novejših križancev murv (Morus alba x Morus rubra). Optimalno količino vsebnosti proteinov vseh treh preučevanih skupin murv so bili izmerjeni med junijem in julijem 2017, najnižje koncentracije proteinov so bile med julijem in avgustom. Proti koncu vegetacije se je izmerjena količina v murvinih listih spet povečala. Časovna analiza nam je omogočila opredeliti najboljši termin obiranja listov in odbiro superiornih genotipov, ki se bodo v bodoče razmnoževali za ponovno vzpostavitev svilogojstva.


Drugi projekti

 • URBANEK KRAJNC, Andreja, PAUŠIČ, Andrej, RAKUN, Jurij, BUKOVAC, Vesna, URBANEK, Katja. Razvoj ustreznih tehnologij pridelave, spremljanje metabolitov in analiza možnosti uporabe starih lokalnih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu : končno poročilo o doseženih ciljih : javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017. [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4409388]

Po kreativni poti do znanja:

Projekt Po kreativni poti do znanja 2016/2017 (Sklad kadri, MIZŠ, Europski socialni sklad) je vključuje pedagoške mentorje iz različnih področij A. Urbanek Krajnc (botanika), Vesna Bukovac (kemija), Andrej Paušič (botanika), Jurij Rakun (računalništvo in informatika) in študente različnih študijskih programov FKBV in Fakultete za naravoslovje in matematiko ter delovnega mentorja iz gospodarstva (Vrtnarija Urbanek, Katja Urbanek).


Ustanovitev neprofitnega zavoda (D.02)

 • Inštitut za svilogojstvo, ustanoviteljica inštituta je dr. Rebeka Lucijana Berčič

Strokovni članki

 • URBANEK KRAJNC, Andreja. Črno-bela štorija o murvah. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2016, letn. 22, št. 12, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 4266284]
 • URBANEK KRAJNC, Andreja, RABENSTEINER, Johannes. Geschichte über Grenzen hinweg Maulbeerbäume als lebende Monumente : der Fast vergessenen Seidenkultur = Zgodba, ki sega čez meje murve – živi spomeniki : skoraj pozabljene kulture gojenja sviloprejk. VII : das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark, 2018, 2017/2018, str. 71-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 4449836]

Murve so danes številnim ljudem neznane. Mnogi prebivalci nekdanjih svilogojskih regij pa se, ko kdo omeni ta drevesa, z navdušenjem spominjajo doživetij iz otroštva in rabutanja murv. Ta pogosto veličastna drevesa rodijo sladke bele, rožnate ali tudi črne sadeže, ki po videzu spominjajo na robide in zgodaj poleti bogato dozorevajo. O poreklu, prvotni rabi in potencialu dreves, ki rodijo to priljubljeno poslastico iz otroštva, pa mnogi kljub temu ne vedo prav dosti. Tej tematiki se že od leta 2015 posveča raziskovalni projekt na Univerzi v Mariboru, ki oživlja nekdanje gojenje murv in odpira nove možnosti uporabe v trajnostnem kmetijstvu.


Intervjuji

Oddaja je bila posneta na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede in pri pilotnem rejcu Janezu Škaliču na Goričkem. Predstavili smo zbirko murv v kolekcijskem nasadu in v vrtnariji. Poudarili smo pomen projekta z vidika ohranjanja naravne in kulturne dediščine, povezane s svilogojstvom. Predstavili smo zgodovino svilogojstva in težave, ki jih povzročajo bolezni sviloprejk ter prikazali proces reje sviloprejk od jajčec pa do kokonov. Predstavili smo izdelke iz svile in različnih delov murv kot potencial vsestranske uporabe.

 • URBANEK KRAJNC, Andreja (intervjuvanec). Drevo z družinsko simboliko. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 1. 12. 2018, 74, št. 277, ilustr. [COBISS.SI-ID 4509740] 
 • URBANEK KRAJNC, Andreja (intervjuvanec). Drevo, pod katerim se ne sedi. Večer v nedeljo, ISSN 2350-5699, 9. december 2018, št. 49, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 4542764] 
 • URBANEK KRAJNC, Andreja (intervjuvanec). Kako do svile? : prispevek v oddaji “Ugriznimo znanost” – izobraževalni program TVS1, 14. junij 2018. [COBISS.SI-ID 4494892]

V oddaji, ki je bila posneta v studiju in na terenu, smo predstavili zgodovino svilogojstva in potencial ponovne vzpostavitve v Sloveniji. V terenskem prispevku smo predstavili kolekcijo murv in namen ohranjanja genskih virov murv, laboratorijske raziskave določevanja pomembnih metabolitov v listih, rejo sviloprejk, postopek odvijanja kokonov in določanje kvalitete svilene niti. Oddajo smo posneli na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteti za strojništvo (raziskave svile) in pri pilotnem rejcu na Goričkem.

V reviji Slovenk in Slovencev na avstrijskem Štajerskem imenovani VII smo prebirali zgodbo, ki sega čez meje. To so murve – živi spomeniki skoraj pozabljene kulture gojenja sviloprejk. Avtorja članka biologa Andreja Urbanek Krajnc in Johannes Rabensteiner v njem razkrivata poreklo, prvotno rabo in koristnosti dreves, ki rodijo to mnogih priljubljeno poslastico iz otroštva, ki pa je danes številnim ljudem neznana. O raziskovalnem projektu, ki oživlja nekdanje gojenje murv in odpira nove možnosti uporabe v trajnostnem kmetijstvu lahko izveste več v nadaljevanju pogovora, ki ga je pripravila Jasmina Godec za oddajo Agora Divan.

V radijskem prispevku smo predstavili postopek pridobivanja svilene niti in sicer od pridelave murv, žetve listov, izleganja jajčec in razvoja gosenic do svilenih zapredkov. Predstavili smo problematiko sistematike in razširjenosti murv pri nas (A. Urbanek Krajnc) in zgodovino svilogojstva na Slovenskem (Rebeka L. Berčič). Pilotni rejec (Janez Škalič) je predstavil izkušnje z rejo sviloprejk na Goričkem.

 • RTV SLO, februar 2018; oddaja Ljudje in zemlja: Predstavitev projekta z naslovom Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink

Predavanja

 • SUŠNIK, Polona, URBANEK KRAJNC, Andreja. Murve v Sloveniji in na Madžarskem: dediščina nekdanjega svilogojstva : predavanje v okviru vsakoletnega srečanja Botaničnega društva Slovenije z naslovom Wraberjev dan 2017, Koper, 11. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4376876]
 • RABENSTEINER, Johannes. Über die Maulbeerbäume: Lebende Kulturrelikte in der Landschaft : predavanje na predstavitvi projekta v organizaciji “Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark” in “Institut für Pflanzenwissenschaften “, Graz, 16. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 4398892]
 • URBANEK KRAJNC, Andreja. Postopek pridobivanja svilnatih kokonov : predstavitev v sklopu projekta za oživitev vzgoje sviloprejk v Prekmurju, ki je potekala v vrtcu Martjanci in Moravske Toplice, 28. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4365100]
 • URBANEK KRAJNC, Andreja. S svilogojstvom povezana morikultura : predstavitev na “Svilogojskem posvetu”, ki se je odvijal v organizaciji Zavoda Gozvin, Univerze za veterinarsko medicino iz Budimpešte in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, v Prosenjakovcih, 17. marca 2018. [COBISS.SI-ID 4494124]
 • RABENSTEINER, Johannes. Über die Maulbeerbäume: Lebende Kulturrelikte in der Landschaft: predavanje na predstavitvi projekta v organizaciji “Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark” in “Institut für Pflanzenwissenschaften “, Graz, 16. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 4398892]
 • URBANEK KRAJNC, Andreja. Razvoj ustreznih tehnologij pridelave, spremljanje metabolitov in analiza možnosti uporabe starih lokalnih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu : predstavitev rezultatov projekta “Po kreativni poti do znanja” na dogodku z naslovom Novim izzivom naproti, Ljubljana, 14. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4377388]

Simpoziji

 • FELICIJAN, Mateja, SUŠNIK, Polona, UGULIN, Tina, PAUŠIČ, Andrej, RABENSTEINER, Johannes, BAKONYI, Tamás, BERČIČ, Rebeka Lucijana, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, URBANEK KRAJNC, Andreja. Steps towards revival of moriculture in Slovenia – Biochemical screening of leaves of centuries-old mulberry varieties. V: BAEBLER, Špela (ur.), et al. 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia. 1st electronic ed. Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute. 2018, str. 33. [COBISS.SI-ID 4476460]
 • SUŠNIK, Polona, FELICIJAN, Mateja, PAUŠIČ, Andrej, RABENSTEINER, Johannes, URBANEK KRAJNC, Andreja. Following mulberry (Morus sp.) footprints : Geographical distribution and diversity of leaf morphology of heritage trees in Slovenia. V: Conference book. Graz: Austrian Society of Plant Biology: UNI Graz. 2018, str. 68. [COBISS.SI-ID 4427564]
 • UGULIN, Tina, URBANEK KRAJNC, Andreja, ZELLNIG, Günther, MUELLER, Maria. Morphometric analyses of phytoliths in different mulberry genotypes. V: Conference book. Graz: Austrian Society of Plant Biology: UNI Graz. 2018, str. 72. [COBISS.SI-ID 4427820]
 • BERČIČ, Rebeka Lucijana, CAPPELLOZZA, Silvia, SAVIANE, Alessio, TETTAMANTI, Gianluca, BODNÁR, Vivien Alexandra, URBANEK KRAJNC, Andreja, BAKONYI, Tamás. Detection of Bombyx mori nucleopolyhedrovirus DNA by loop-mediated isothermal aplification (LAMP) assay. V: Abstracts, 11th International Congress of Veterinary Virology, Montpellier, 2018. Vienna: European Society for Veterinary Virology. 2018, str. 95. [COBISS.SI-ID 4478252]

Plakati

 • URBANEK KRAJNC, Andreja, RABENSTEINER, Johannes (avtor, prevajalec). Črna murva (Murus nigra L.) = Schwarzer Maulbeerbaum (Morus nigra L.). Maribor; Budimpešta: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM: Veterinarska univerza, [2018]. 1 plakat. [COBISS.SI-ID 4543020]
 • URBANEK KRAJNC, Andreja, RABENSTEINER, Johannes (avtor, prevajalec). Murve – Živi spomeniki svilogojstva = Mulberries – living monuments of sericultural history. Maribor; Budimpešta: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM: Veterinarska univerza, [2018]. 1 plakat (118×160). [COBISS.SI-ID 4544300]