Znanstvene objave in medijski prispevki

Znanstveni članki

Ugulin Tina, Bakonyi Tamas, Berčič Rebeka Lucijana, Urbanek Kranjc Andreja, 2015: Spremenljivost vsebnosti skupnih proteinov, fenolov in tiolov v listih starih genotipov murv v Goriški regiji.
Agricultura, ISSN 1580-8432. [Print ed.], December 2015, Vol. 12, No. 1-2, str. 41-47, ilustr. [COBISS.SI-ID4132652].

Ohranjanje genskih virov rodu Morus je nezadostno, čeprav je nedvomno bistvenega pomena za ohranjanje svetovne zapuščine za naše naslednike. Ta raziskava temelji na določitvi ključnih metabolitov (proteinov, fenolov in tiolov) v listih starih genotipov murv iz Goriške regije v Sloveniji z namenom proučitve antioksidativne aktivnosti in hranilne vrednosti. Skupni proteini in fenoli so bili določeni spektrofotometrično s pomočjo Bradfordove in Folin-Ciocalteu metode, tioli so bili določeni s pomočjo HPLC po predhodnem markiranju s fluorescenčnim barvilom monobromobimane. Rezultati določitve metabolitov kažejo, da imajo nekateri genotipi visoko vsebnost glutationa, v primerjavi z rezultati drugih avtorjev so superiorni v vsebnosti proteinov in fenolov in bodo v nadaljnjih raziskavah razmnoženi z namenom uporabe listov za krmo sviloprejk in ostalih živali.


 

 

Radijski in televizijski prispevki

RTV SLO, november 2018; radio SLO1: Od jajčeca prek gosenice do svilene niti. Povezava.


RTV SLO, junij 2018; oddaja Ugriznimo znanost: Kako do svile? Povezava.


RTV SLO, februar 2018; oddaja Ljudje in zemlja: Predstavitev projekta z naslovom Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink. Povezava.


RTV SLO, oktober 2017: Slovenska svilena pot. Povezava.


Radio AGORA, februar 2018: Murve – živi spomeniki. Povezava.


 

Druga izvedena dela

SUŠNIK, Polona, URBANEK KRAJNC, Andreja. Murve v Sloveniji in na Madžarskem: dediščina nekdanjega svilogojstva. Predavanje v okviru vsakoletnega srečanja Botaničnega društva Slovenije z naslovom Wraberjev dan 2017, Koper, 11. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4376876]


URBANEK KRAJNC, Andreja. Postopek pridobivanja svilnatih kokonov. Predstavitev v sklopu projekta za oživitev vzgoje sviloprejk v Prekmurju, ki je potekala v vrtcu Martjanci in Moravske Toplice, 28. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4365100]


URBANEK KRAJNC, Andreja. Razvoj ustreznih tehnologij pridelave, spremljanje metabolitov in analiza možnosti uporabe starih lokalnih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu. Predstavitev rezultatov projekta “Po kreativni poti do znanja” na dogodku z naslovom Novim izzivom naproti, Ljubljana, 14. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4377388]


URBANEK KRAJNC, Andreja, RABENSTEINER, Johannes. Geschichte über Grenzen hinweg Maulbeerbäume als lebende Monumente : der Fast vergessenen Seidenkultur = Zgodba, ki sega čez meje murve – živi spomeniki : skoraj pozabljene kulture gojenja sviloprejk. VII : das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark, 2018, 2017/2018, str. 71-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 4449836]]


 

Prispevki na konferencah

Sušnik Polona, Urbanek Kranjc Andreja, 2017: Murve v Sloveniji in na Madžarskem: dediščina nekdanjega svilogojstva. Predavanje v okviru vsakoletnega srečanja Botaničnega društva Slovenije z naslovom Wraberjev dan 2017, Koper, 11. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4376876]


FELICIJAN, Mateja, SUŠNIK, Polona, UGULIN, Tina, PAUŠIČ, Andrej, RABENSTEINER, Johannes, BAKONYI, Tamás, BERČIČ, Rebeka Lucijana, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, URBANEK KRAJNC, Andreja. Steps towards revival of moriculture in Slovenia – Biochemical screening of leaves of centuries-old mulberry varieties. V: BAEBLER, Špela (ur.), et al. 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia. 1st electronic ed. Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute. 2018, str. 33. [COBISS.SI-ID 4476460]


BERČIČ, Rebeka Lucijana, CAPPELLOZZA, Silvia, SAVIANE, Alessio, TETTAMANTI, Gianluca, BODNÁR, Vivien Alexandra, URBANEK KRAJNC, Andreja, BAKONYI, Tamás. Detection of Bombyx mori nucleopolyhedrovirus DNA by loop-mediated isothermal aplification (LAMP) assay. V: Abstracts, 11th International Congress of Veterinary Virology, Montpellier, 2018. Vienna: European Society for Veterinary Virology. 2018, str. 95. [COBISS.SI-ID 4478252]


SUŠNIK, Polona, FELICIJAN, Mateja, PAUŠIČ, Andrej, RABENSTEINER, Johannes, URBANEK KRAJNC, Andreja. Following mulberry (Morus sp.) footprints : Geographical distribution and diversity of leaf morphology of heritage trees in Slovenia. V: Conference book. Graz: Austrian Society of Plant Biology: UNI Graz. 2018, str. 68. [COBISS.SI-ID 4427564]


UGULIN, Tina, URBANEK KRAJNC, Andreja, ZELLNIG, Günther, MUELLER, Maria. Morphometric analyses of phytoliths in different mulberry genotypes. V: Conference book. Graz: Austrian Society of Plant Biology: UNI Graz. 2018, str. 72. [COBISS.SI-ID4427820]


 

 

Diplomska in magistrska dela

ARNEJČIČ Ana, 2018: Časovna analiza vsebnosti proteinov v listih različnih genotipov murv. Diplomsko delo.

Murvini listi so edina hrana sviloprejkam s ključno sestavo pomembnih metabolitov, ki jih sviloprejke potrebujejo za rast in razvoj. Analiza hranilnih snovi v listih različnih genotipov murv nam omogoča, da lahko odberemo tiste superiorne genotipe, ki so po vsebnosti metabolitov najbolj primerni za rast in razvoj sviloprejk. V diplomskem delu smo vzorčili različne genotipe murv v kolekciji murv Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Raziskava temelji na določitvi vsebnosti proteinov v listih (1) starih donosnih sort murv, ki so se uveljavile v svilogojstvu, (2) lokalnih genotipov murv in (3) novejših križancev. Namen raziskave je podati časovno analizo sprememb v vsebnosti proteinov skozi obdobje, ki je primerno za žetev listov. Skupne proteine v listih različnih genotipov murv smo določili v razponu od 33 do 175 mg/g SS, pri čemer so najvišje vrednosti dosegli genotipi novejših križancev murv (Morus alba x Morus rubra). Optimalno količino vsebnosti proteinov vseh treh preučevanih skupin murv so bili izmerjeni med junijem in julijem 2017, najnižje koncentracije proteinov so bile med julijem in avgustom. Proti koncu vegetacije se je izmerjena količina v murvinih listih spet povečala. Časovna analiza nam je omogočila opredeliti najboljši termin obiranja listov in odbiro superiornih genotipov, ki se bodo v bodoče razmnoževali za ponovno vzpostavitev svilogojstva. Povezava.


Ugulin Tina, 2016: Spremenljivost vsebnosti skupnih proteinov, fenolov in tiolov v listih starih genotipov murv v Goriški regiji. Magistrsko delo.

Ohranjanje genskih virov rodu Morus je nezadostno, čeprav je nedvomno bistvenega pomena za ohranjanje svetovne zapuščine za naše naslednike. V magistrskem delu smo popisovali in vzorčili stare genotipe murv v Goriški regiji, ki so jih v preteklosti uporabljali z namenom krme sviloprejkam. Raziskava temelji na določitvi ključnih metabolitov (proteinov, fenolov in tiolov) v listih starih genotipov murv z namenom proučitve antioksidativne aktivnosti in hranilne vrednosti. Skupni proteini in fenoli so bili določeni spektrofotometrično s pomočjo Bradfordove in Folin-Ciocalteu metode, tioli so bili določeni s pomočjo HPLC po predhodnem markiranju s fluorescenčnim barvilom monobromobimane. Skupne proteine smo v listihrazličnih genotipov merili v razponu od 35 do 126 mg/g SS, skupni fenoli so dosegli vrednosti do 16 g ekvivalent galne kisline /100 g, glutation smo določili v razponu od 705 do 2019 nmol/g SS in cistein od 24 do 73 nmol/g SS. Rezultati določitve metabolitov kažejo, da imajo nekateri genotipi visoko vsebnost glutationa, v primerjavi z rezultati drugih avtorjev so superiorni v vsebnosti proteinov in fenolov in bodo v nadaljnjih raziskavah razmnoženi z namenom uporabe listov za krmo sviloprejk in ostalih živali. Povezava.


Korez Julija, 2016: Morfološka variabilnost listov starih genotipov murv v Vipavski regiji. Diplomsko delo.

Bela murva (Morus alba L.) izvira iz vzhodne Azije, v Evropo so jo prinesli v 16. stoletju. Približno od druge polovice 17. st. do konca II. svetovne vojne so murve v Vipavski dolini zasajali z namenom prehrane sviloprejk. Namen diplomskega dela je bil preučiti razlike v morfometričnih lastnostih listov različnih genotipov murv, ki smo jih vzorčili v Vipavski dolini. Vzorčili smo peti do sedmi list ne glede na ekspozicijo. Merili smo površino, dolžino peclja, dolžino lista, širino lista, levo in desno širino glede na bazalno žilo, dolžino leve bazalne žile in dolžino desne bazalne žile. Ugotovili smo, da gojitvena rez vpliva na velikost listov in tudi na izraženo heterofilijo. Pearsonov koeficient korelacije med rezjo in merjenimi parametri je pokazal močno korelativno povezanost. Najvišje srednje vrednosti pri vseh merjenih parametrih smo izmerili pri drevesih, ki so bila obrezana vsako leto in najmanjše srednje vrednosti pri drevesih, ki niso bila obrezana. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da rez vpliva na velikost listov, saj drevo vzpostavlja ravnovesje med podzemnim in nadzemnim delom in si z večanjem površine zagotavlja zadostno količino fotoasimilatov za rast in razvoj. Povezava.