Projekt Po Kreativni poti do znanja

Razvoj ustreznih tehnologij pridelave, spremljanje metabolitov in analiza možnosti uporabe starih lokalnih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu

Trajanje projekta: 1.3.2017-31.7.2017

Pedagoški mentor:

Dr. Andreja Urbanek Kranjc
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerza v Mariboru
Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija
andreja.urbanek@um.si

Koordinator:

Andreja Čurin
Univerza v Mariboru, Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
andreja.curin@um.si

Delovni mentor:

Katja Urbanek
Vrtnarija Urbanek
Kralja Matjaža 7, 2000 Maribor
katja@vrtnarija-urbanek.si

Nosilna raziskovalna organizacija: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Povzetek

O nekdanjem svilogojstvu v Evropi pričajo preostala murvina drevesa (Morus alba), ki so skozi stoletja postala sestavni del krajine v nekdanjih svilogojskih regijah. V začetku 20. stoletja so na Slovenskem kot tudi drugod po Evropi začeli opuščati nasade murv in gojenje sviloprejk, saj je zaradi uvajanja umetne svile svilogojstvo počasi postajalo nepomembna panoga.
V Sloveniji so se ohranile številne večstoletne murve, katerih genotipi predstavljajo izjemno naravno dediščino. Prioritetna naloga projekta je ohranjanje biodiverzitete povezane s svilogojstvom, predvsem starih lokalnih genotipov murv.
Projekt ima zasnovan celostni interdisciplinarni pristop, ki je usmerjen v (1) popis, (2) ohranjanje in (3) razmnoževanje starih lokalnih genotipov murv iz različnih regij Slovenije. Hkrati je namenjeno (4) uvajanju izbranih genotipov, (5) analizi možnosti uporabe lokalno pridelanih produktov iz plodov, listov in lesa ter (6) prenosu znanja o uporabi le-teh različnim deležnikom, z namenom oživitve starih genotipov murv in tradicionalnih sadovnjakov na nekdanjih svilogojskih območjih.
V okviru projekta bi vzpostavili digitalni zemljevid, knjižnico in herbarij z namenom morfometričnih analiz. Glavne prednostne naloge bodo ohranjanje in razmnoževanje starih lokalnih genotipov iz različnih regij Slovenije. Po vzpostavitvi kolekcije (genske banke murv) bo eden glavnih ciljev biokemijska določitev primarnih in sekundarnih metabolitov v listih in plodovih lokalnih genotipov.
Ob zaključku projekta bodo odbrani in razmnoženi tisti superiorni genotipi, ki so glede hranilne vrednosti, morfoloških lastnosti listov in organoleptičnih lastnosti plodov najbolj ugodni za trajnostno in ekološko pridelovanje. Namen projekta je prav tako analiza možnosti uporabe lokalno pridelanih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in analiza življenjskega cikla pridelave in proizvodov.

 

CILJI PROJEKTA:

1) Natančni digitalni zemljevid in knjižnica zbranih genotipov murv, ki nam bosta omogočila uporabo podatkov v kasnejših GIS analizah, monitoring vitalnega statusa dreves, ekstrakcijo spektralnih podatkov za napredne metode daljinskega zaznavanja.

2) Vzpostavitev spletne strani, ki bo namenjena predstavitvi projekta, razširjenosti murv, njihovega pomena v preteklosti in uporabne vrednosti. Spletna stran bo podprta z digitalnim zemljevidom in atribuirana s podatki o posameznih drevesih. Uporabniku bo omogočena (1) registracija z namenom pridobivanja širšega znanja o pojavnosti bele in črne murve, (2) seznanitev o karakteristikah bele in črne murve, saj je slednja v Sloveniji zelo redka in podatki o lokacijah le-te so nepopolni in nezanesljivi, ter (3) vnos novih lokacij z namenom razširitve podatkovne baze, kar je ključnega pomena za ohranjanje biodiverzitete povezane z nekdanjim svilogojstvom.

3) Analiza morfometričnih podatkov za posamezne genotipe, ki bo ključna za določevanje le-teh in kasnejše molekulske analize.

4) Vzpostavitev kolekcije (genske banke) – bistven prispevek k ohranjanju starih lokalnih genotipov.

5) Testiranje različnih načinov razmnoževanja, gojitvene rezi in ekološkega načina pridelave, ki je ključno za uvajanje izbranih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu.

6) Analitika primarnih in sekundarnih metabolitov v listih in plodovih, ki bodo v pomoč pri selekciji superiornih genotipov za predelavo v izdelke z visoko dodano vrednostjo.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1) Zbiranje podatkov o lokacijah starih genotipov, vzpostavitev digitalnega zemljevida in knjižnice murv.

2) Terensko delo z namenom (a) odvzema poganjkov za vegetativno razmnoževanje, (b) vzorčenja listov za molekularne in biokemijske analize ter vzpostavitev herbarija.

3) Vegetativno in generativno razmnoževanje starih lokalnih genotipov, uvajanja in preizkušanja izbranih genotipov murv na poskusnem polju.

4) Vzpostavitev trajnega nasada/kolekcije vzorčenih genotipov "genska banka murv".

5) Kvalitativni in kvantitativni screening pomembnih primarnih (sladkorji, proteini, aminokisline) in sekundarnih metabolitov (fenoli) v različnih razvojnih stadijih listov in plodovih ter njihov prehranski pomen.

6) Analiza načinov pridelave in uporabe proizvodov.

7) Vzpostavitev koncepta in disimacija uporabe lokalno pridelanih izdelkov z visoko dodano vrednostjo iz plodov (sok, kis), listov (krmni dodatek, čajni pripravki) in lesa (nišni izdelki, inštrumenti).

Sestava projektne skupine

Pedagoški mentorji (FKBV):

Dr. Andreja Urbanek Kranjc
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerza v Mariboru
Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija
andreja.urbanek@um.si
Področje: Biologija, rastlinska fiziologija
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=andreja%20urbanek

Dr. Vesna Bukovac
vesna.bukovac@um.si
Področje: Kemija, analizna kemija
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=vesna%20bukovac

Dr. Andrej Paušič
andrej.pausic@um.si
Področje: Biologija, botanika
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Andrej%20Pau%C5%A1i%C4%8D

Dr. Jurij Rakun
jurij.rakun@um.si
Področje: Rastlinska produkcija in predelava
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=jurij%20rakun

Koordinator:

Andreja Čurin
Univerza v Mariboru, Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
andreja.curin@um.si

Delovni mentor:

Katja Urbanek
Vrtnarija Urbanek
Kralja Matjaža 7, 2000 Maribor
katja@vrtnarija-urbanek.si

Sodelujoči študentje:
- Arnejčič Ana (Agrikultura in okolje UN; FKBV)
- Črešnar Veronika (Ekološko kmetijstvo; FKBV)
- Fras Martin (Uporabno računalništvo; FNM)
- Gomilšek Gašper (Agrikultura in okolje; FKBV)
- Hlebš Lana (Biosistemsko inženirstvo; FKBV)
- Kekec Tamara (Kmetijstvo II; FKBV)